• HOME - 동아리소개 - 사회연구분과
SK루키
현회장 : 신승주 | 회원수 : 1명
연락처 : 010-8874-7156
동방위치 : S4020
Flow-er
현회장 : 최성우 | 회원수 : 21명
연락처 : 010-3660-4233
동방위치 : S2704
P.E.R
현회장 : 이상민 | 회원수 : 34명
연락처 : 010-3749-5722
동방위치 : S2615
농어민후생연구회 흙
현회장 : 박근호 | 회원수 : 26명
연락처 : 010-7652-2058
동방위치 : S2609
스카우트
현회장 : 정민호 | 회원수 : 25명
연락처 : 01053608513
동방위치 : s2708
비주얼
현회장 : 이진호 | 회원수 : 10명
연락처 : 010-6269-8767
동방위치 : S2603
인액터스
현회장 : 박성은 | 회원수 : 24명
연락처 : 010-9466-3206
동방위치 : S2705

1