• HOME - 동아리소개 - 종교분과
대건안드레아
현회장 : 윤장원 | 회원수 : 0명
연락처 : 01091512394
동방위치 : S2703
CFM(수화 찬양 동아리)
현회장 : 정우찬 | 회원수 : 20명
연락처 : 010-8229-8215
동방위치 : 4007
C.C.C
현회장 : 하수민 | 회원수 : 16명
연락처 : 010-3768-1087
동방위치 : 4008
UBF
현회장 : 김하은 | 회원수 : 21명
연락처 : 010-5341-3606
동방위치 : 2712
실로암
현회장 : 안수현 | 회원수 : 21명
연락처 : 010-7708-2308
동방위치 : S2716

1